Disclaimer

English:

SAILORdudes Sailing Adventures is a trade name of Byte Works B.V., hereinafter called SAILORdudes. Although SAILORdudes has carefully created this website and will further maintain and enhance it with care, SAILORdudes cannot guarantee that the website will function without errors or problems. SAILORdudes can also not guarantee that the website and the supporting hardware and software are free of viruses or other unwanted content or properties. SAILORdudes also accepts no responsibility for the lack of or errors in the information provided. Information, instructions, advice or other aspects and parts of the content could be incomplete or obsolete. Products and/or services may not be longer available. In case you notice any errors or incomplete information we kindly ask you to report that to us. Changes in conditions, product design, product specifications and all other material on this website are reserved and can apply with immediate effect. Your visit and use of this website and the results thereof are solely for your own risk. SAILORdudes accepts no liability under any circumstances for direct, indirect or other damage resulting from or related to the use of this website, or from damage resulting from or related to not being able to use this site, or from damage resulting from or related to not being able to use the material on this site. All rights to changes in the above are reserved and can become effective immediately.

Nederlands:

SAILORdudes Sailing Adventures is een handelsnaam van Byte Works B.V., hierna genoemd SAILORdudes. Alhoewel SAILORdudes deze website met zorg heeft opgebouwd en ingericht en met zorg zal onderhouden en verder uitbreiden, staat SAILORdudes er niet voor in, dat deze website zonder gebreken of fouten zal functioneren. Ook kan SAILORdudes er niet ervoor instaan, dat de website en de daarvoor gebruikte hardware en software vrij zijn van virussen of andere ongewenste inhoud of eigenschappen. Evenmin staat Sailordudes ervoor in, dat er geen gebreken of fouten voorkomen in het op deze website aanwezige materiaal. Informatie, instructies, adviezen of andere aspecten en delen van de inhoud van de website kunnen fout, gebrekkig, verouderd of achterhaald zijn. Producten en/of diensten kunnen wellicht niet (meer) leverbaar zijn. Mocht u gebreken of fouten constateren, dan verzoeken wij u vriendelijk ons dit te melden. Wijzigingen in voorwaarden, productontwerp, productspecificaties en al het andere op deze site aanwezige materiaal worden nadrukkelijk voorbehouden en kunnen onmiddellijk ingaan. Uw bezoek en gebruik deze website en de resultaten daarvan zijn geheel voor uw eigen risico. SAILORdudes accepteert daarbij dan ook uit generlei hoofde aansprakelijkheid, ook niet voor directe, indirecte of andere schade die u of een ander onverhoopt op enigerlei wijze zou lijden als gevolg van of in verband met het bezoeken en/of gebruiken van deze website of als gevolg van of in verband met het niet kunnen bezoeken en/of niet kunnen gebruiken van deze website of als gevolg van of in verband met het gebruiken of niet kunnen gebruiken van het op deze website aanwezige materiaal. Wijzigingen in het voorgaande worden voorbehouden en kunnen onmiddellijk ingaan.